Informace  o  zpracování  osobních  údajů

 

V následujícím textu vás společnost TRISOMY test, s. r. o., se sídlem Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, IČO: 46 817 794, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 84395 /B (dále jen „společnost“), informuje o zpracování vašich osobních údajů, které jste jí poskytl, případně poskytnete, následovně:

 1. Bezpečnost údajů

 • Společnost přijala k ochraně osobních údajů vhodná technická a organizační opatření, která chrání osobní údaje mimo jiné před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a jsou průběžně přizpůsobována podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany vašich osobních údajů a takové porušení ochrany vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro vaše práva, budeme vás o tom informovat bez zbytečného odkladu v průběhu 72 hodin od zjištění takového porušení.

 

 1. Sběr a zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnou legislativou na úseku ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jímž se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v informačním systému LISApp pro potřeby evidence identifikačních údajů pacientů, výsledků vyšetření pacientů, jejich dlouhodobou archivaci a poskytování služeb (veškeré služby poskytované společností, zejména však služby poskytované v oblasti zdravotní péče a realizace smluvního vztahu). Vaše osobní údaje, které uvedete, společnost zpracovává pouze pro konkrétní účel.

 

 1. Partneři

 • Společnost zpracovává některé osobní údaje s podporou smluvně pověřených zpracovatelů, kteří zajišťují správu, provoz nebo servis jednotlivých systémů pro poskytování služeb. Partneři byli pečlivě vybráni a vhodnými technickými a organizačními opatřeními se starají o to, aby se zpracovávání vašich osobních údajů uskutečňovalo v souladu s požadavky Nařízení GDPR a bylo zaručeno dodržení vašich práv. Partnerům není dovoleno používat poskytnuté osobní údaje k vlastním nebo komerčním účelům nebo je poskytovat třetím stranám. Společnost neposkytuje třetím stranám (např. vydavatelstvím, společnostem provádějícím přímou reklamu) vaše osobní údaje.

 

 1. Zákonnost  zpracování  osobních údajů

 • Z hlediska titulu zpracovávání vašich osobních údajů může jít o jejich zpracování (a) bez vašeho souhlasu za účelem uzavření smluvního vztahu nebo z důvodu oprávněného zájmu společnosti, nebo (b) s vaším souhlasem, přičemž u daného formuláře, do něhož vkládáte svoje osobní údaje, je uveden minimálně účel, rozsah a doba zpracovávání údajů.

 

 1. Práva subjektů údajů

  • Pokud jde o zpracování údajů, můžete uplatnit následující práva, které vám příslušejí:
   1. můžete požadovat potvrzení o tom, zda a v jaké míře společnost zpracovává vaše osobní údaje;
   2. můžete kdykoliv požádat společnost o opravu, příp. doplnění neúplných nebo nesprávných osobních údajů;
   3. můžete požadovat od společnosti vymazání svých osobních údajů, pokud zanikl důvod, pro který byly zpracovávány, pokud jde o neoprávněné zpracovávání, pokud zpracování zasahuje neúměrně do vašich oprávněných chráněných zájmů nebo se zpracování údajů opírá o váš souhlas a vy jste ho odvolal, avšak mohou existovat jiné důvody, které mohou okamžitému vymazání vašich údajů bránit, např. zákonem upravené lhůty uložení, probíhající řízení, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků atd.;
   4. máte právo požadovat od společnosti omezení zpracování vašich údajů, když
    • popíráte správnost těchto údajů, a to po dobu, která společnosti umožní správnost údajů prověřit,
    • zpracování vašich údajů je neoprávněné, smazání však odmítnete a místo toho požadujete omezení používání údajů,
    • společnost již údaje na plánovaný účel nepotřebuje, avšak vy tyto údaje ještě potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo
    • jste podal námitky proti zpracování údajů;
   5. od společnosti můžete požadovat, aby vám vaše poskytnuté údaje dala k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, pokud údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy a zpracování se provádí s pomocí automatizovaných postupů.
  • Pokud jste toho názoru, že společnost při zpracovávání vašich údajů porušila Nařízení GDPR a tím porušila vaše práva, můžete společnost kontaktovat na adrese odpovědné osoby dpo@trisomytest.sk, případně můžete podat stížnost na příslušném dozorčím orgánu.

 

 1. Získávání azpracovávání  anonymních údajů

  • Společnost na webové stránce používá softwary pro analýzu používání stránek; vyhodnocením těchto údajů získává důležité poznatky o preferencích uživatele, které pomáhají zlepšovat kvalitu služeb. Při každé návštěvě webové stránky se konkrétně neomezeně zaznamenávají tyto údaje:
 1. anonymní tvar IP adresy, která zaslala požadavek;
 2. datum a čas zaslání požadavku;
 3. název prohlížené stránky, resp. souboru;
 4. link, ze které stránky jste se na tuto stránku dostal
 5. prohlížeč a verze prohlížeče, který používáte
 6. operační systém, který používáte.
  • Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom jsou to výhradně informace, které nepřipouštějí spojení s vaší osobou (zůstáváte anonymní).
 • V souvislosti s tímto se používají také takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetové nastavení, a váš webový prohlížeč ho stáhne při první návštěvě webové stránky. Při dalším vyvolání webové stránky stejným koncovým zařízením se soubor cookie a v něm uložené informace buď odešle zpět na webovou stránku, která ho vytvořila, nebo se odešle na jinou webjovou stránku, ke které patří.
 • Na webové stránce se používá toto hlášení ohledně cookies: „Naše webové stránky používajú cookies. Slúžia napríklad na účel analýzy návštevnosti tejto stránky alebo ďalšie vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík a na účel personalizácie reklám. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a používaním cookies.“
 • K používání cookies jste nám udělil svůj předchozí souhlas. Za souhlas se považuje i aktivace cookies prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče.
 • Vezměte prosím na vědomí, že kvůli funkčnosti webové stránky se legislativní omezení netýkají nezbytných cookies a nedají se deaktivovat. Abyste tyto soubory cookies deaktivoval, vytvoří se ve vašem prohlížeči “Opt-Out” cookie, aby se váš nesouhlas dal přiřadit. V případě, že použijete jiný prohlížeč, respektive jiný počítač, nebo cookies vymažete, musíte cookies opět deaktivovat.

 

 1. Kontaktní údaje  odpovědné osoby

 • Společnost ustanovila odpovědnou osobu za zpracování osobních údajů, na kterou se můžete obrátit s podněty a otázkami ohledně zpracování osobních údajů a jejíž kontaktní údaje jsou dpo@trisomytest.sk.