OD ODBĚRU
PO VÝSLEDEK

Průběh vyšetření, od odběru krve, po elektronické odeslání výsledku testu lékaři, trvá zpravidla 7 dní.

Rychlost vyšetření závisí na bezproblémovém průběhu jednotlivých kroků:

1. Odběr krve

Vzorek 10 ml periferní krve odebírá budoucí matce osoba ženského pohlaví – zdravotní sestra. Minimalizuje se tak možnost kontaminace vzorku mužskou DNA, která by mohla ovlivnit správné stanovení pohlaví plodu (v případě žádosti o určení pohlaví plodu). Optimální je uskutečnit odběr po ukončeném 11. týdnu těhotenství.

Odběr periferní krve se provádí do zkumavky systému Streck Cell Free DNA BCT o obsahu 10 ml nebo zkumavky s obsahem EDTA (10 ml). Odběrovou zkumavku je potřeba označit samolepícím čárovým kódem (součást speciální žádanky), jménem a rodným číslem pacientky. Po naplnění je zkumavku nutné opatrně, ale důkladně promíchat (10x obrátit dnem vzhůru – neprotřepávat).

V případě odběru do EDTA zkumavky je biologický materiál zapotřebí uchovávat při teplotě 4 °C, vzorek nesmí zmrznout a musí být do laboratoře doručen do 36 hodin. V případě, že nebude možné vzorek doručit do laboratoře do 36 hodin od odběru, je zapotřebí použít odběrový systém Streck Cell Free DNA BCT.

2. Doručení vzorku do laboratoře

Vzorek, spolu s úplně a správně vyplněnou speciální žádankou, uloženou v samostatném transportním obalu, je nutné doručit do Laboratoře lékařské genetiky, SPADIA LAB, a. s. v Novém Jičíně:

  • V případě odběru do STRECK systému – do 7 dní od odběru, při pokojové teplotě.
  • V případě odběru do EDTA zkumavky – v termotašce (při teplotě 4 °C) a to nejpozději do 36 hodin od odběru.

V případě, že není sjednán pravidelný svoz vzorků laboratoří SPADIA LAB, a. s., je nutné požadavek na transport vzorku domluvit nejméně 24 hodin před plánovaným odběrem na čísle: +420 558 900 315.

3. Úhrada za vyšetření

  • a) Přímá platba v ambulanci
    Pokud zdravotnické zařízení provede platbu za laboratorní vyšetření na místě, přímo ve zdravotnickém zařízení, lékař je povinen příjem platby za laboratorní vyšetření potvrdit na žádance na vyhrazeném místě a pacientce vydat potvrzení. Laboratoř bude cenu za vyšetření fakturovat zdravotnickému zařízení v nejbližším zúčtovacím období. V tomto případě je vhodné uvést e-mailovou adresu zdravotnického zařízení.
  • b) Bankovní převod na účet SPADIA LAB, a. s.
    Informace potřebné k provedení platby převodem jsou uvedené na zadní straně žádanky o vyšetření. Po připsání platby na účet laboratoře bude pacientce elektronicky zaslán daňový doklad.

4. Uvolnění vzorku k analýze

Aby mohla být analýza dokončena co nejrychleji, je potřebné platbu uskutečnit co nejdříve po odběru krve. Vzhledem k finanční náročnosti vyšetření jsou k analýze zařazovány pouze vzorky s identifikovanou úhradou. Termín vyšetření vzorku s opožděnou platbou, nesprávně uvedenými údaji, nebo staženou, či znemožněnou identifikací platby laboratoř negarantuje.

Vzorky bez identifikované platby do 14 dní nebudou vyšetřeny a budou bez nároku zlikvidovány.

5. V laboratoři: analýza a vyhodnocení dat speciálním softwarem

1. Zpracování krve

Po přijetí zkumavky s krví do laboratoře proběhne nejdříve separace plazmy, ve které se nachází genetický materiál plodu v mimobuněčné formě.

2. Izolace DNA

Z plazmy se vícekrokovou precizní purifikací získá volná cirkulující DNA, která pochází jak od matky, tak od plodu. CfDNA plodu představuje v průměru 13 % celkové cfDNA získané z plazmy. V případě, že odběr krve nebyl vykonaný v souladu s doporučeními, může dojít k rozpadu krevních buněk a ke snížení podílu cfDNA plodu, což znemožňuje detekci případné trizomie plodu. V laboratoři po izolaci vykonáváme kontrolu kvality vzorku, kterou zjišťujeme, zda k rozpadu buněk skutečně nedošlo. Pokud tento jev zjistíme, informujeme ambulanci o nutnosti opakování odběru.

3. Příprava vzorku DNA na analýzu

Izolovaná DNA podléhá ve specializované laboratoři zpracování – tzv. přípravě sekvenační knihovny. Sekvenační knihovna je potřebná k analýze použitím technologie sekvenování nové generace. V procesu přípravy knihovny využíváme také polymerázovou řetězovou reakci na namnožení vzorku, protože celkové množství DNA získané z plazmy je velmi malé. Příprava knihovny vhodné na analýzu v přístroji trvá 48 hodin.

4. Kontrola kvality vzorku

TRISOMY test je časově a finančně náročné vyšetření a jeho výsledek závisí na správně připraveném vzorku pro analýzu. Zda se v laboratoři podařilo připravit vhodnou sekvenační knihovnu, kontrolujeme citlivou fluorescenční elektroforetickou analýzou. Úspěšně připravené sekvenační knihovny pokračují do následující fáze, kterou je sekvenační analýza.

5. Konečná analýza – sekvenování

Sečtením 30 milionů fragmentů v průběhu 20 hodin analýzy ve speciální laboratoři provádíme celogenomovou analýzu s nízkým pokrytím (nesčítáme každou jednu bázi, ale statisticky jen každou desátou). Výsledkem sekvenování je asi 500 MB dat, které jsou následně vyhodnoceny speciálním softwarem pomocí unikátního matematického algoritmu. Počítačové vyhodnocení dat získaných z jednoho vzorku trvá na vysoce výkonném serveru asi 20 minut.

6. Výsledek testování

Na základě získaných údajů, s použitím nejmodernějšího algoritmu se sofistikovaným statisticko-matematickým modelem, může odborník v laboratoři stanovit výsledek analýzy. Ten spolu s lékařskou zprávou vyšetření zasílá do rukou ošetřujícího lékaře pacientky.

6. Doručení výsledku lékaři

Výsledek vyšetření je k dispozici zpravidla do 7 pracovních dní následujících ode dne identifikování platby na účtu laboratoře. Výsledkový list je zaslán do ambulance ošetřujícího lékaře, který odběr krve realizoval.

Pacientku informuje o výsledku vyšetření TRISOMY testu zásadně lékař, který jí toto vyšetření doporučil. Informaci o pohlaví je možné pacientce sdělit až po ukončeném 12. týdnu těhotenství.

VÝSLEDEK INTERPRETACE DOPORUČENÍ
Negativní výsledek Trizomie chromozomu 21, 18 nebo 13 nebyla zjištěna. Negativní výsledek není potřeba ověřovat dalším vyšetřením, o dalším průběhu zdravotní péče rozhodne ošetřující lékař, zpravidla gynekolog.
Pozitivní výsledek Trizomie některého z vyšetřovaných chromozomů byla zjištěna. Je nutná genetická konzultace v genetické ambulanci. Pozitivní výsledek TRISOMY testu je potřeba potvrdit genetickým vyšetřením vzorku získaným invazivním způsobem.
Neinformativní výsledek Dodaný vzorek nebylo možné laboratorně zpracovat v souladu se správnou laboratorní praxí nebo výsledek vyšetření neodpovídá na diagnostickou otázku. Odběr krve je potřeba opakovat (bez další úhrady za vyšetření ze strany pacientky).

Informování pacientky

V případě platby bankovním převodem je pacientka informována o připsání ceny za vyšetření (a začátku vyšetření) formou SMS.

Screeningová forma vyšetření

Negativní výsledek vyšetření se vztahuje výlučně na vyšetřované trizomie 21, 18 a 13, nevylučuje však možnost postižení plodu jinou genetickou nebo jinou poruchou, která není předmětem tohoto vyšetření. Výsledek testu může zkreslit vícečetné těhotenství, syndrom mizejícího dvojčete nebo cizí DNA v krvi matky, například po krevní transfúzi, transplantaci kmenových buněk, transplantaci orgánů, při nádorovém onemocnění těhotné ženy nebo plodu. Záchytnost chromozomových abnormalit může být též individuálně ovlivněna mozaicizmem placenty, bodovými mutacemi, inaktivací genů nebo jiným typem genetických, resp. epigenetických mechanizmů. V těchto případech je potřeba odběr dopředu individuálně konzultovat s laboratoří.

Pozitivní výsledek vyšetření je potřeba i přes vysokou citlivost a přesnost TRISOMY testu potvrdit genetickým vyšetřením vzorku plodové vody nebo choriových klků. Pozitivní výsledek TRISOMY testu není relevantní podklad k rozhodnutí o umělém přerušení těhotenství, protože se nejedná o diagnostický test.

Před rozhodnutím o využití TRISOMY testu při poskytování zdravotní péče důkladně zvažte účel, výhody a případná rizika, stejně jako alternativní možnosti TRISOMY testu, a ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace, týkající se zdravotního stavu těhotné, které by mohly ovlivnit výběr nejvhodnějšího postupu při poskytování zdravotní péče.