Chromozomální poruchy

Příběh DNA

Dědičná informace člověka je zapsána do chemického jazyka deoxyribonukleové kyseliny (DNA). DNA je uložená ve strukturách buněčného jádra, v chromozomech. Jádro zdravé buňky člověka obsahuje 46 chromozomů uspořádaných v párech (23 pochází od otce a 23 od matky). Pro usnadnění identifikace se jednotlivé chromozomální páry označují čísly od 1 do 22. Poslední pár chromozomů tvoří pohlavní chromozomy. Jsou označovány jako X a Y. Pokud je přítomna dvojice XX, jde o ženské pohlaví, v případě jedince mužského pohlaví nacházíme dvojici XY.

Ve zdravé buňce se nachází 46 chromozomů uspořádaných v párech. Někdy však dojde k náhodné chybě dělení a místo dvojice chromozomů je v buňce přítomna trojice, tehdy mluvíme o trizomii, nebo chromozom v páru chybí a tehdy mluvíme o monozomii. Jakákoliv změna četnosti chromozomů může mít vážný vliv na další vývoj plodu. Podobně může při náhodné chybě dojít ke ztrátě (deleci) nebo zmnožení (duplikaci) části chromozomu způsobující submikroskopickou chromozomální aberaci.

Trizomie – náhodná chyba dělení

Trizomie nejsou genetické poruchy s rodinným výskytem zděděným po předcích. Téměř vždy jde o nově vzniklou chybu, která vznikne v gametách. Riziko vzniku trizomií stoupá s věkem matky. Nejznámější trizomií je trizomie 21, způsobující tzv. Downův syndrom. Podstatně zřídkavější jsou trizomie 18 (Edwardsův syndrom) a trizomie 13 (Patauův syndrom). Poruchy počtu pohlavních chromozomů X a Y patří mezi časté. Jejich riziko vyšetřuje TRISOMY test XY.

Orientační věkové riziko rodičky pro porod dítěte s Downovým syndromem

1 z 1000

žen ve věku
30 let

1 z 100

žen ve věku
40 let

1 z 10

žen ve věku
50 let

Které chromozomální
poruchy vyšetřujeme?

Chromozomální poruchy mohou způsobit velké množství onemocnění s vážným klinickým obrazem a špatnou prognózou. Naše testy vyšetřují nejčastější z nich.

Downův syndrom — trizomie 21

Příčinou Downova syndromu je trizomie 21 – onemocnění způsobené nadbytečným chromozomem 21. Pouze dvě třetiny rozpoznaných gravidit s Downovým syndromem se ukončí normálním porodem. Přibližně 30 % gravidit končí spontánním potratem. Onemocnění má zásadní vliv na celkový vzrůst a prospívání, stejně jako na formovaní tělesných tvarů. Je spojeno s charakteristickým výrazem tváře a poruchou psychických a duševních funkcí různého stupně. Častou komplikací jsou poruchy imunity, oběhového systému nebo trávícího traktu. Děti s trizomií 21 vyžadují individuální lékařskou péči v závislosti na rozsahu postižení. V některých případech Downova syndromu ale mohou být příznaky mírnější a umožňují i dlouhý život.

Edwardsův syndrom — trizomie 18

Edwardsův syndrom vzniká v důsledku trizomie chromozomu 18. Následky této chromozomální poruchy jsou závažné – dítě se narodí s nízkou porodní hmotností, má abnormálně tvarovanou hlavu, malou čelist, malé ústa, často rozštěpy rtu a patra. Má problémy s dýcháním, přijímáním potravy a přidružit se mohou i srdeční poruchy. Prognóza je velmi nepříznivá. Gravidity spojené s Edwardsovým syndromem provází vysoká potratovost a většina živě narozených dětí nepřežívá déle než 1 rok.

Patauův syndrom — trizomie 13

Pokud dojde k trizomii chromozomu 13, hovoříme o Patauově syndromu. Trizomie 13 je závažné genetické onemocnění, které může postihnout všechny orgány v těle včetně mozku, srdce a ledvin. Děti se mohou narodit s rozštěpem patra, s deformovanými končetinami. Jedinci s touto vrozenou vadou mají jen velmi malou šanci na přežití. Gravidity s Patauovým syndromem se vyznačují vysokým rizikem spontánního potratu nebo narozením mrtvého dítěte.

Přehled TRISOMY testov

Menu